1397/04/26
دامنه فعالیت ها


حوزه فعالیت موسسه در زمینه ارائه خدمات طراحی و ارائه نرم افزار های مدیریت آموزش و حسابداری / مدیریت تعمیر و نگهداری و همچنین طراحی وب سایت های مختلف شرکتی آموزشگاهی و خبری می باشد.